Stadgar

STADGAR FÖR KARLSBORGS KONSTFÖRENING

§ 1

Föreningen har till uppgift att i Karlsborg underhålla och utbreda intresset för konst.

I detta syfte vill föreningen

  • Ordna konstutställningar i Karlsborg
  • Ordna föreläsningar, diskussionsaftnar och stödja studier i närliggande ämnen.
  • Årligen inköpa konst som lottas ut bland föreningens medlemmar.

§ 2

Den är medlem av Karlsborgs Konstförening som har erlagt den av årsmötet beslutade årsavgiften.

Medlem har rätt att delta i föreningens konstlotteri om medlemsavgiften erlagts senast en månad före dragningen i lotteriet.

§ 3

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelseval sker vid ordinarie årsmöte.

Föreningens ordförande väljs för 1 år.

Övriga ledamöter i styrelsen väljs för 2 år, dock så att halva antalet, ( 3 st), väljs in i styrelsen vid varje årsmöte. Avgående ledamöter kan återväljas.

Styrelsen är beslutsmässig då den har sammankallats av föreningens ordförande eller dess vice ordförande och när alla ledamöter nåtts av kallelsen. För att styrelsen skall vara beslutsmässig krävs att minst fem   ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 4

Föreningen utser varje år 2 revisorer och 1 revisorssuppleant som har till uppgift att granska föreningens ekonomi.

§ 5

Det åligger styrelsen att

  • att vid årsmötet presentera en verksamhetsberättelse för det gångna året.
  • att med gemensamt ansvar förvalta föreningens tillgångar.
  • att ordna utställningar och verkställa inköp till föreningens konstlotteri och främja föreningens ändamål och bevaka dess intressen.

§ 6

De för utlottning inköpta konstverken skall före kalenderårets utgång lottas ut bland föreningens medlemmar.

§ 7

Sekreterarens uppgift är att ansvara för att protokoll förs vid föreningsmöten och styrelsemöten. Sekreteraren skall förvara föreningens handlingar och upprätta förslag till verksamhetsberättelse.

Kassören sköter föreningens räkenskaper, verkställer in- och utbetalningar och för en matrikel över föreningens medlemmar. Utöver nödvändig handkassa skall föreningens medel placeras på räntebärande bankkonto.

§ 8

Föreningens årsmöte hålles senast i maj månad. Vid årsmötet skall förekomma

  • Styrelsens verksamhetsberättelse
  • Revisorernas berättelse
  • Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
  • Val av ordförande, nya styrelseledamöter, 2 styrelsesuppleanter, revisorer och 1 revisorssuppleant.

§ 9

Karlsborgs Konstförening skall sträva efter samarbete med andra konstföreningar.

§ 10

Ändring av stadgar skall beslutas på två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ett ordinarie årsmöte.

§ 11

I händelse av att föreningen upplöses, skall föreningens tillgångar användas till något för konsten i Karlsborg nyttigt ändamål.

Upplösning av föreningen kan endast beslutas av två på varandra följande årsmöten. Ett av dem skall vara ett ordinarie årsmöte och det krävs att 2/3 av de röstande stöder förslaget.